Užitočné informácie

V akých situáciách potrebujete geodeta?

Vždy, keď sa akýmkoľvek spôsobom zmení stav vašej nehnuteľnosti. Ak chcete stavať na pozemku, vybudovať prístavbu, postaviť murovaný plot, kúpiť, predať či rozdeliť pozemok alebo zmeniť jeho účel (napr. z ornej pôdy na stavebný pozemok).

V praxi poznáme niekoľko situácií, v ktorých budete vyhľadávať služby geodeta.

Pri stavbe domu

 • Ešte pred samotnou stavbou domu geodet zabezpečí polohopisné a výškopisné meranie a vytýči hranice pozemku.  
 • Zabezpečí vytýčenie stavebného objektu podľa projektovej dokumentácie.
 • Po zrealizovaní stavby zabezpečí geometrický plán ku kolaudácii alebo zápis do katastra nehnuteľností rozostavaného domu.  
 • Geodet tiež zrealizuje meranie inžinierskych sietí. Ide o porealizačné zameranie budúcich prípojok inžinierskych sietí, ktoré takisto potrebujete ku kolaudácii.
 • Na každom stavebnom úrade sa môžu líšiť podmienky na získanie stavebného povolenia (môžu vyžadovať iné doklady, tlačivá, dokumenty). Geodet vám v takýchto chvíľach poskytne odborné poradenstvo, ktoré sa môže týkať napríklad vypĺňania dokumentov potrebných k stavebnému konaniu.
 • V neposlednom rade pre vás geodet ešte musí zamerať stavbu na získanie súpisného čísla domu – adresný bod.

Pri stavbe plotu

Pri stavbe plotu nepotrebujete stavebné povolenie, no na stavebnom úrade ho musíte ohlásiť ako drobnú stavbu. Geodet vám v tomto prípade pomôže presne zmerať hranice pozemku, čo vám v budúcnosti môže pomôcť vyhnúť sa súdnym sporom či dohadom so susedmi. Služby geodeta by ste mali využiť najmä vtedy, ak sa chystáte postaviť plot na hranici pozemku.

Pri majetkoprávnom vyrovnaní

Ako sme spomínali, nový geometrický plán potrebujete pri každej zmene nehnuteľnosti. V majetkoprávnom vyrovnaní sa to týka najmä situácie pri delení pozemku, jeho rozšírení či pri zmene majiteľa.

Pri kúpe alebo predaji pozemku

 • Ak ste kúpili dom alebo pozemok a nepoznáte jeho presné hranice, zavolajte si na pomoc geodeta. Ten od vás bude potrebovať buď už zhotovený geometrický plán, alebo katastrálnu mapu. Pozemok zameria, vytýči hranice a vypracuje nový geometrický plán, s ktorým je nutné oboznámiť všetkých susedov vášho pozemku.
 • Ak chcete predať časť pozemku, geodet pre vás pripraví nový geometrický plán.
 • Geodet vám takisto poskytne odborné poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností.

Pri každej zmene druhu pozemku

Každá parcela má v liste vlastníctva uvedený kód, ktorý označuje jej druh a zároveň tiež spôsob jej využitia. Druhy pozemkov sú:

 • Orná pôda
 • Chmeľnica
 • Vinica
 • Záhrada
 • Ovocný sad
 • Trvalý trávnatý porast
 • Lesný pozemok
 • Vodná plocha
 • Zastavaná plocha a nádvorie
 • Ostatná plocha

Geometrický plán potrebujete vždy, keď chcete zmeniť využívanie pozemku.

Pri kúpe alebo predaji pozemku

Kolaudačný proces je povinnou jazdou každej novej stavby. Vyžaduje si vaše pevné nervy a niekoľko dokumentov. Od geodeta budete ku kolaudácii potrebovať vytyčovací protokol (výkres), geometrický plán a adresný bod. Geodet tiež pre vás zabezpečí originál kópie katastrálnej mapy.

Kontaktujte nás na tel. čísle 0905 933 778