Geometrický plán a adresný bod

Geometrický plán (môžete ho poznať aj ako geodetický plán) je dokument, ktorý potrebujete pri stavbe akejkoľvek nehnuteľnosti. Ide o technický dokument, ktorý znázorňuje reálny stav pozemku. Jeho základným účelom je poskytnúť správe katastra údaje potrebné na zápis do katastra nehnuteľností. Taktiež je dôležitý ako podklad pre architektov alebo projektantov stavieb.

 

Geometrický plán znázorňuje aj vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti a môže znázorniť aj vecné bremeno k časti nehnuteľnosti.

Adresný bod je dokument, ktorý potrebujete k získaniu súpisného alebo orientačného čísla vašej nehnuteľnosti. Zabezpečíme ho pre vás spolu s tvorbou geometrického plánu, no poskytujeme ho aj ako samostatnú službu.

V akých situáciách budete potrebovať geometrický plán

  • zameranie stavby ku kolaudácii
  • zameranie rozostavanej stavby pre zápis do listu vlastníctva
  • rozdelenie a zlúčenie nehnuteľností
  • úprava hranice nehnuteľnosti
  • určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti alebo k jej časti
  • obnova pôvodných hraníc pozemkov
  • zameranie skutkového stavu stavby
  • zameranie katastrálnej hranice
  • zriadenie vecného bremena
Kontakt

Ak potrebujete vyhotoviť geometrický plán, kontaktujte nás a na všetkých detailoch sa dohodneme.

Telefón: 0905 933 778 • E-mail: fhric@centrum.sk