Výškopisné a polohopisné merania

Výškopis a polohopis mapujú zemský povrch na pozemku alebo na parcele, pre ktorú sa vypracuvávajú. Polohopis znázorňuje polohu jednotlivých objektov merania (hranica pozemku, dom, cesty alebo inžinierske siete). Výškopis popisuje terén meraného miesta a poukazuje na výškové rozdiely. Poznať ho môžete aj vo forme vrstevníc.

Polohopisné meranie je základným podkladom pre tvorbu geometrického plánu. Architekti alebo projektakti potrebujú polohopisné a výškopoisné meranie pre tvorbu samotného projektu budúcej stavby.

Ako vyzerá polohopis a výškopis?

Výsledkom práce geodeta je dokument, ktorý obsahuje grafické znázornenie vášho pozemku. Tento dokument ďalej slúži ako podklad pre ďalšie geodetické práce.

Kontakt

Ak potrebujete vyhotoviť výškopisné a polohopisné meranie, kontaktujte nás a na všetkých detailoch sa dohodneme.

Telefón: 0905 933 778 • E-mail: fhric@centrum.sk